دو شعبه بانک ملت در شهر شیراز استان فارس به باجه بورس مجهز شدند.