بانک ملت استان لرستان، شعبه مرکزی خرم آباد را به باجه بورس مجهز کرد.