شعبه مرکزی بانک ملت در شهر بوشهر به باجه بورس مجهز شد.