بانک ملت استان سمنان، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در چند مرکز جدید نصب و راه اندازی کرد.