بانک ملت، بخش خرید و فروش ارز را در شعبه شهید چمران اهواز در استان خوزستان راه اندازی کرد.