رییس شعبه بانک ملت در شهرستان اسفراین استان خراسان رضوی به عنوان مدیر نمونه این شهرستان انتخاب شد.