ساختمان جدید شعبه مرکزی بانک ملت در بروجرد استان لرستان، به صورت رسمی گشایش یافت.