بانک ملت با هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر به زائران حج عمره، یک باجه ویژه ارزی را در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دایر کرد.