بانک ملت، یک دستگاه خودپرداز جدید در سطح استان لرستان نصب و راه اندازی کرد.