باشگاه مشتریان بانک ملت، دومین دوره مسابقه عکاسی را با دو موضوع"آداب و رسوم سنتی مردم ایران" و"آزاد" برگزار می کند.