باشگاه مشتریان بانک ملت در راستای ارج نهادن به همراهی اعضا و ایجاد شور و نشاط مضاعف، به برگزاری"طرح زمستانه" اقدام کرد.