بانک ملت در میان دستگاه های اجرایی شهرستان کهنوج استان کرمان، به عنوان دستگاه برتر برگزیده شد.