بانک ملت نسبت به راه اندازی سامانه محب در چند سازمان دیگر در استان فارس اقدام کرد.