بانک ملت در نخستین همایش مدیریت کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، به عنوان بانک برتر کارآفرین شناخته شد.