بانک ملت به عنوان تنها بانک کشور، به صورت فعال در کنفرانس نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران شرکت می کند.