بانک ملت به صورت فعال در ششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه حضور پیدا می کند.