مسوولان دستگاه های اجرایی با ارسال لوح های سپاسی، بر عملکرد مطلوب بانک ملت در استان ها، مهر تایید زدند.