سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت، مورد استقبال دستگاه های اجرایی مختلف در استان کرمان قرار گرفته است.