بانک ملت در راستای افزایش جذابیت سپرده هدف برای مشتریان، نرخ سود این نوع سپرده را افزایش داد.