مراسم اعطای جایزه ویژه برنده قبلی و تعیین برندگان جدید یک دستگاه خودروی مزدا3 جدید و 90 جایزه نقدی پنج میلیون ریالی باشگاه مشتریان ملت برگزار شد.