بانک ملت به صورت فعال در چند نمایشگاه تخصصی در سطح کشور حضور پیدا کرد.