بانک ملت، رتبه دوم را در سهم درصد منابع ارزی در میان بانک های استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داد.