بانک ملت از مشتریان خود خواست تا با مراجعه به شعب این بانک، بدون پرداخت کارمزد، ملت کارت هوشمند خود را با ملت کارت متمرکز تعویض کنند.