بانک ملت با هدف تسهیل در کمک اقشار نیکوکار جامعه به نیازمندان، حسابی را تحت عنوان حساب احسان ملت طراحی و ایجاد کرد.