بانک ملت با ارائه طرح مهر ماندگار، امکان مدیریت بهتر موجودی حساب بانکی را برای مشتریان فراهم کرد.