بانک ملت، شعبه مرکزی ایلام را به باجه ارزی مجهز کرد.