بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه بزرگ کتاب استان خراسان شمالی، حضور پیدا کرد.