شعبه مرکزی بانک ملت در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، به یک دستگاه خودپرداز دیگر مجهز شد.