بانک ملت استان سمنان، اداره کل تربیت بدنی استان را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.