بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه صنایع دستی موسسه فرهنگی اکو در استان خراسان شمالی حضور یافت.