بانک ملت استان کرمانشاه به صورت فعال در نمایشگاه هفته دولت در این استان مشارکت کرد.