پس از رونمایی از خدمت جدید بانک ملت با عنوان انتقال وجه میان حساب های این بانک از طریق کارتخوان های فروشگاهی، این خدمت عملیاتی شد.