بانک ملت، موفق شد حدد 33 درصد از بازار منابع ارزی استان خراسان شمالی را از آن خودکند.