بانک ملت استان لرستان نسبت به نصب و راه اندازی سامانه محب در بنیاد مسکن استان لرستان اقدام کرد.