پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت از روز دوشنبه 20 تیرماه سال جاری شروع شد.