معاون استاندار سیستان و بلوچستان، ساختمان جدید بانک ملت در این استان را نگین ساختمان های شهر زاهدان لقب داد.