مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف، عملکرد بانک ملت را در این استان ها، مورد ستایش قرار دادند.