بانک ملت نسبت به نصب خودپردازهای جدیدی در استان های البرز و آذربایجان شرقی اقدام کرد.