عملکرد بانک ملت در بخش های مختلف اقتصادی از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.