بانک ملت موفق شد در سهم از بازار کل منابع و چهارسپرده ریالی، مقام اول را درمیان بانک های تجاری استان خراسان شمالی از آن خود کند.