وزیر بازرگانی با ارسال لوح تقدیری، از عملکرد بانک ملت در طرح هدفمندی یارانه ها سپاسگزاری کرد.