عملکرد بانک ملت در استان های مختلف از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.