بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه جنبی بیست و یکمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی حضور یافت.