بانک ملت استان بوشهر، شمار خودپردازهای خود را در این استان به 56 دستگاه افزایش داد.