بانک ملت ضمن حمایت از نمایشگاه بین المللی ربوکاپ، با برپایی غرفه ای در این نمایشگاه به معرفی انواع خدمات خود به بازدیدکنندگان پرداخت.