بانک ملت با برپایی غرفه ای در نمایشگاه بهاره استان قزوین، انواع خدمات نوین و الکترونیک بانکی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.