بانک ملت استان خراسان شمالی و اتحادیه صنایع دستی استان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.