شعب کشیک بانک ملت در روزهای 29 اسفندماه 89 و دوم، سوم و چهارم فروردین ماه سال 90 به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خواهند پرداخت.