معاون وزیر نفت از اقدامات بانک ملت برای عملیاتی کردن طرح پرداخت الکترونیک بهای سوخت قدردانی کرد و گفت: این بانک سرمایه گذاری سنگینی روی سیستم پرداخت الکترونیک انجام داده است که نفع آن به کل کشور خواهد رسید.