شعبه مرکزی بانک ملت در استان قزوین به باجه ارزی مجهز شد.